Antimobbestrategi

Antimobbestrategi VFS & ØST

Denne side indeholder antimobbestrategi for Vor Frue Skole og Østervangsskolen i Roskilde.  Skolerne har i skoleåret 2017-18 arbejdet med at udvikle siden. Siden udvikles løbende.

Definition af mobning. Vi forstår mobning som:

 • Et gruppefænomen, der udspringer af en utryg klassekultur. Frygten for selv at blive mobbet kan gøre, at børn mobber eller er med til at mobbe. Udstødelseshandlingerne får en systematisk karakter.
 • Mobbeformerne kan være direkte og forfølgende eller være indirekte og udelukkende.
 • Mobningen foregår i en social sammenhæng, som barnet ikke kan trække sig fra.

Den nyeste forskning viser, at mobning ikke drejer sig om onde og gode børn. At det ikke drejer sig om ’bøddel’ og ’offer’ – men om sociale strukturer betinget af angst for at blive holdt udenfor. Det er også vigtigt at forstå, at alle deltager – enten som mobbede, mobbere eller som tilskuere/passive. Og rollerne kan skifte.

Det er skolens ansvar at handle på mobning – såvel forebyggende som i forhold til den mobning, der eventuelt foregår.

Sådan arbejder vi med mobning

 • Mobning kan opstå på alle skoler – og det er derfor vigtigt altid at være opmærksom.
 • Mobning kan foregå såvel analogt som digitalt.
 • Skolen arbejder altid på, at kulturen er præget af en anerkendende og værdsættende tilgang.
 • Skolen er bevidst om, at eleverne skal have en tryg hverdag, hvor der er plads til forskelligheder.
 • Skolen arbejder løbende med at udvikle elevernes og klassernes sociale kompetencer.
 • Arbejdet sker i tæt dialog med forældrene.
 • Vi arbejder altid med at forbedre trivslen gennem etablering af venskabsklasser og tværgående aktiviteter fx legepatrulje.
 • Skolen deltager i den nationale trivselsdag.
 • Hver klasse udarbejder hvert år sit eget bidrag til en inkluderende klassekultur. Bidragene lægges her på siden.

Klassens antimobbeside

 • Hver klasse har udarbejdet en antimobbeside med klassens indsatser for at forebygge og bekæmpe eventuel mobning, herunder forventninger til lærere og forældre.
 • Klassen er ejer af siden. 6a er fx ejer af 6a´s hjemmeside indtil det efterfølgende skoleår, hvor den nye 6a overtager siden.
 • Hver år i august/september arbejdes der i klassen med siden, så den passer til klassens input/bestræbelser/aftaler om at bekæmpe mobning – såvel fysisk som digitalt.
 • Du kan finde klassernes antimobbeside her: Link

Vi har tydelige forventninger til hinanden

Til eleverne

 • At eleverne viser respekt for hinanden og løser mindre konflikter.
 • At eleverne siger fra, når der er noget, de ikke bryder sig om og har mod til at gribe ind, når andre mobbes.
 • At eleverne taler om, hvad det er, der gør, at klassen er rar at være i.
 • At eleverne er en aktiv del af løsningen på et problem.

Til forældrene

 • At lære barnet at have respekt for andre samt at tale med og om andre med respekt.
 • At behandle alle implicerede i en mobbesag med indføling og omtanke.
 • At medvirke til at forhindre mobning fx når eget barn omtaler andre børn nedladende.
 • At omtale elever, lærere, skolen og andre forældre på en anerkendende måde.
 • At henvende sig til klasselæreren eller skolen, hvis de er vidende om, at mobning finder sted.
 • At være særlig opmærksom på barnets færden og adfærd på de sociale medier og løbende drøfte denne.

Til skolen

 • At sætte klare rammer og vise klare holdninger til, hvad acceptabel adfærd er. 
 • At tage ansvar og handle aktivt i tilfælde af mobning og inddrage eleverne, lærerteamet og forældrene.
 • At tage vare på at eleverne reviderer deres antimobbeside i begyndelsen af skoleåret.
 • At informere om klassens antimobbeside på forældremøder og herunder drøfte forældrenes ansvar.
 • Løbende at drøfte brugen af sociale medier, hvor det er relevant.

 

Fire tegn, som du skal rette din opmærksomhed på:

 1. Sociale og moralske ordener:  Hvilke grupper er der er i klassen, og er de lukkede? Skal man være på én bestemt måde for at være sej?
 2. Foragtproduktion. Er tonen hård eller hånlig? Tages der kollektivt afstand fra bestemte elever?
 3. Dominerende fortællinger. Er der nogle fortællinger, som der er skabt enighed om? Fortællinger, som legitimerer mobning – fx ”Hun har altid været mærkelig”.
 4. Social eksklusionsangst.  Er der en særlig utryghed? Er der mange børn, der er bange for at blive latterliggjort?

Handleplan

 • Skolen tager ansvar for løsning af mobning – som udgangspunkt med klasselæreren som tovholder. Det sker gennem:
 • Samtale med klassen. Det gøres meget tydeligt, at mobning ikke accepteres, og at alle har et ansvar for at skabe et godt miljø. Hvis der opstår mobning, er det ikke kun nogle enkelte børns problem – det er hele klassens problem. For alle mistrives, hvis der opstår en ekskluderende klassekultur.
 • Samtale med hjemmet. Der tages kontakt til både de børn, der mobber, og til de børn, der mobbes.
 • Klasselæreren udarbejder sammen med forældrene en konkret handleplan, som forelægges skolens ledelse.

Nyttige links 

 • Loven om antimobbestrategi
 • Red Barnets hjemmeside
 • Børns Vilkårs hjemmeside
 • Børnerådets hjemmeside
 • Medierådet for Børn og Unges hjemmeside
 • Alliancen mod mobning – Mary Fondens hjemmeside
 • Exbus.dk – nyeste forskning om mobning i skolen