Østervangsskolen Roskilde

 

Skolen som uddannelsessted

Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig: Kasper Broeng, tlf.: 4631 4510 , mail.: [email protected]

Skolen som uddannelsessted:

Østervangsskolen er praktikskole for UCSJ

Skolen er bygget i 1968. Vi har ca. 420 elever, 35 lærere og 12 pædagoger. Både SFO Østervang og Klub Østervang har til huse på skolen. Skolen er opdelt i indskolings – mellem – og udskolingsafdeling, hvor vi arbejder sammen i årgangsteam.  I 7. klasse modtager vi elever fra Vor frue Skole, der ligger lidt uden for Roskilde. På skolen har vi ca. 20 % fremmedsprogede elever, der repræsenterer 10-15 forskellige sprog, hvilket giver os alle en større forståelse for andre kulturer og levemåder. Det er et vigtigt mål for Østervangsskolen, at alle elever får solide og brugbare kundskaber og færdigheder samtidig med, at vi vægter de kreative – musiske - innovative sider højt. Ligeledes er det vigtigt for os, at eleverne trives og har tillid til egne evner og formåen og til fællesskabets muligheder.

For øvrige oplysninger henvises til skolens hjemmeside: ostervangsskolen.roskilde.dk

Muligheder for praksissamarbejde:

Lærere, ledelse og elever indgår gerne i praksissamarbejde med de lærerstuderende og deres undervisere.

Evt. link til andre dele af hjemmesiden:

Skolens hjemmeside: ostervangsskolen.roskilde.dk

Forventninger til praktikkens parter:

Skolen & praktiklærer/team

 

Studerende

 

Læreruddannelse & UC-praktiklærer

 

Klasseledelse ´den studerende kan lede elevernes deltagelse i undervisningen`

 

 

Uddannelsesplan for praktikniveau I

 

Rammer:

Praktik over 6 uger, hvor de studerende er på skolen 5 hele dage om ugen.

De studerende vil på skolen arbejde med videns- og færdighedsmålene på dette praktikniveau på følgende måde:

 

  1. Praktikniveau

Vidensmål: Den studerende har viden om

Færdighedsmål: Den studerende kan

De studerende vil på skolen: fx

Didaktik

Folkeskolens formål og læreplaner, principper for undervisningsplanlægning, undervisningsmetoder og organisering af elevaktiviteter under hensyntagen til elevernes forudsætninger,

 

Evalueringsformer og tegn på elevers målopnåelse på praktikskolen

 

Observations-, dataindsamlings- og dokumentationsmetoder

Planlægge, gennemføre og evaluere undervisningssekvenser i samarbejde med medstuderende,

 

Redegøre for tegn på elevernes udbytte af undervisningen i forhold til formulerede mål,

 

Analysere undervisningssekvenser med henblik på udvikling af undervisningen

Få udleveret de aktuelle årsplaner – få vejledning i at forberede og gennemføre undervisning

 

Få vejledning i forskellige former for målsætning og evaluering

 

Få vejledning i at analysere undervisningen med henblik på en videreudvikling

Klasseledelse

Klasseledelse

Lede elevernes deltagelse i undervisningen

Få vejledning i at kommunikere med eleverne – både med hensyn til faglighed og trivsel

Relationsarbejde

Kommunikation, elevtrivsel, motivation, læring og elevrelationer

 

Skole-hjemsamarbejde

Kommunikere lærings- og trivselsfremmende med elever

 

Kommunikere med forældre om undervisningen og skolens formål og opgave

Få vejledning i at kommunikere med eleverne – både med hensyn til faglighed og trivsel

 

Deltage i forældremøder og skole-hjemsamtaler, hvor det er muligt. Få vejledning i kommunikation med forældre

Eksamen:  Mundtlig eksamen, 2 eksaminatorer ( praktiklærer og UCpraktikunderviser), karaktergivning efter 7-skalaen

 

 

 

Uddannelsesplan for praktikniveau II

Rammer:

Praktik over 6 uger, hvor de studerende er på skolen 5 hele dage om ugen.

De studerende vil på skolen arbejde med videns- og færdighedsmålene på dette praktikniveau på følgende måde:

2. praktikniveau

Vidensmål: Den studerende har viden om

Færdighedsmål: Den studerende kan

De studerende vil på skolen: fx

Didaktik

Undervisningsmetoder, principper for undervisningsdifferentiering, læremidler og it

 

Formative og summative evalueringsmetoder samt test

 

Observations-, dataindsamlings- og dokumentationsmetoder

Planlægge, gennemføre og evaluere et undervisningsforløb med anvendelse af en variation af metoder, undervisningsdifferentiering samt læremidler og it i samarbejde med medstuderende

 

Evaluere undervisningsforløb og elevers læringsudbytte

 

Observere egen praksis og den enkelte elevs læring med henblik på udvikling af undervisningen

Få vejledning i at forberede undervisning, der fokuserer på at målsætte og evaluere med eleverne, så undervisningsdifferentieringen fremmes

 

Få kendskab til forskellige former for evaluering og test

 

Få mulighed for at udvikle sin egen undervisning gennem vejledning fra praktiklæreren

Klasseledelse

Klasseledelse, læringsmiljø og klassens sociale relationer og

Udvikle tydelige rammer for læring og for klassens sociale liv i samarbejde med eleverne og

Få mulighed for at gøre erfaringer med klasseledelse og drøfte disse under vejledning fra praktiklæreren

Relationsarbejde

Kommunikation, involverende læringsmiljøer, motivation og trivsel

 

kommunikation

Samarbejde dialogisk med elever og kolleger om justering af undervisningen og elevernes aktive deltagelse

 

Kommunikere skriftligt og mundtligt med forældre om formål og indhold i planlagte undervisningsforløb

Blive introduceret til arbejdet med LP-modellen

Få mulighed for at være med til at drøfte og udvikle klassens læringsmiljø og trivsel

Få indsigt i kommunikation med forældre – såvel skriftligt som via forældreintra, både med henblik på kommunikation i al almindelighed og ugeplaner

Eksamen:  Mundtlig eksamen, 2 eksaminatorer (praktiklærer og UC praktikunderviser) samt ekstern censor, karaktergivning efter 7-skal

 

 

 

 

Uddannelsesplan for praktikniveau III

Rammer:

Praktik over 6 uger, hvor de studerende er på skolen 5 hele dage om ugen.

De studerende vil på skolen arbejde med videns- og færdighedsmålene på dette praktikniveau på følgende måde:

3. praktikniveau

Vidensmål: Den studerende har viden om

Færdighedsmål: Den studerende kan

De studerende vil på skolen: fx

Didaktik

organisations-, undervisnings-, og samarbejdsformer,

metoder til formativ og summativ evaluering og

observations-, dataindsamlings- og dokumentationsmetoder.

 

 

 

 

 

 

planlægge, gennemføre og evaluere længerevarende undervisningsforløb under hensyntagen til elev- og årsplaner i samarbejde med medstuderende og skolens øvrige ressourcepersoner

 

evaluere elevers læringsudbytte og undervisningens effekt

 

udvikle egen og andres praksis på et empirisk grundlag.

Praktiklæreren drøfter organisations-, undervisnings-, og samarbejdsformer med den studerende.

Den studerende får mulighed for selvstændigt at stå for planlægning og gennemførelse af undervisning i samarbejde med relevante parter.

Den studerende får på baggrund af sin viden om evaluering mulighed for selvstændigt at evaluere undervisning og elevers læring.

Praktiklæreren støtter, vejleder og udfordrer de studerende i udviklingen af praksis på et fagdidaktisk og empirisk grundlag

 

Klasseledelse

læringsmiljø, inklusion, konflikthåndtering og mobning.

 

lede inklusionsprocesser i samarbejde

med eleverne.

Principperne for inklusion drøftes med praktiklæreren både før og efter den studerendes erfaringer med konflikthåndtering.

 

Relationsarbejde

anerkendende kommunikation, og ligeværdigt samarbejde, inklusionsprocesser.

Processer, der fremmer godt skole-hjemsamarbejde og samarbejdsformer ved forældremøder og forældresamtaler og kontaktgrupper.

støtte den enkelte elevs aktive deltagelse i undervisningen og i klassens sociale liv, samarbejde med forskellige parter på skolen, og kommunikere med forældre om elevernes skolegang.

Den studerende anvender sin viden og udvikler erfaringer med klassens sociale liv med vejledning fra praktiklæreren.

Den studerende anvender sin viden og udvikler erfaringer med kommunikation med forældrene under vejledning fra praktiklæreren