PRAKTIKBESKRIVELSE

2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014

 

Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele:

 1. Beskrivelse af praktikstedet
 2. Uddannelsesplan for første praktikperiode, herunder studerendes læringsmål og praktikvejleders 2/3 udtalelse
 3. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode
  1. Specialiseringsmuligheder for Dagtilbudspædagogik, herunder studerendes læringsmål og praktikvejleders 2/3 udtalelse

  2. Specialiseringsmuligheder for Skole- og fritidspædagogik, herunder studerendes læringsmål og praktikvejleders 2/3 udtalelse

  3. Specialiseringsmuligheder for Social- og specialpædagogik, herunder studerendes læringsmål og praktikvejleders 2/3 udtalelse

    

   Vejledning til udfyldelse af denne praktikbeskrivelse med uddannelsesplan. Praktikinstitutionen udfylder de hvide felter med oplysninger om institutionen.

   Under de enkelte praktikperioder udfyldes de relevante perioder med beskrivelser af hvordan man arbejder i institutionen med de respektive videns-og færdighedsmål.(De specialiserings områder institutionen ikke tilbyder, kan slettes inden den lægges på praktikinstitutionens hjemmeside).

   Den studerende udarbejder læringsmål for den pågældende praktikperiode i skabelonen under uddannelsesplanen. Den studerendes læringsmål beskriver, hvordan han/hun konkret vil arbejde med periodens videns- og færdighedsmål i løbet af praktikken. (Man kan skille den studerendes læringsmål ud i et særskilt dokument).

   Praktikvejleder udfylder 2/3 udtalelsen efter 2/3 mødet. Der er skabelon hertil under den studerendes læringsmål. Praktikbeskrivelsen inddrager således både praktikstedets uddannelsesplan og den studerendes læringsmål samt praktikstedets 2/3 udtalelse. (2/3 udtalelsen kan adskilles fra praktikbeskrivelsen, når den videregives til professionshøjskolen).

    

A. Beskrivelse af praktikstedet

 

Skriv i de hvide felter:

Institutionens navn:

Vækstklasse 1, Østervangsskolen

Adresse:

Astersvej 15, 4000 Roskilde

Tlf.:

Vækstklassen: 46314518

E-mailadresse:

[email protected]

Hjemmesideadresse:

www.ostervangsskolen.roskilde.dk

Åbningstider:

Kl. 7.30 – 16.30

Institutionsleder:

Henriette Hjorth Hald, pæd. afd. leder. Tlf: 46314509

Specialiseringsmuligheder på praktikstedet:

For hurtigt overblik sæt kryds ved de specialiseringsmuligheder, der er på praktikstedet (de 3 farver går igen nede i skabelonen for de tre forskellige specialiseringer)

Dagtilbudspædagogik (Sæt kryds i det/de relevante felter)

 

Skole- og fritidspædagogik (Sæt kryds i det/de relevante felter)

 

Social- og specialpædagogik (Sæt kryds i det/de relevante felter)

+

Fysiske rammer, ude og inde:

Faciliteter (herunder faciliteter i lokalområdet)

Vækstklasse 1 ligger på Østervangsskolen og har klasselokale i indskolingshuset.

I indskolingshuset er der en tumlesal, vi ofte bruger. Derudover benytter vi skolens

legeplads, mooncar bane og fodboldbaner samt den lille skov, der grænser op til skolen.

Antal børn/unge/voksne:

Normeret til 6 børn

Aldersgruppe:

Fra 6 – 11år (bh.kl – 4 kl.)

Beskrivelse af målgruppen:

Vækstklasse 1 er et skole- og fritidstilbud for normaltbegavede børn med sociale og følelsesmæssige vanskeligheder. De har brug for en særlig tilrettelagt specialpædagogisk undervisning, megen støtte og tæt kontakt til autentiske voksne for at kunne udvikle sig positivt.

Indsatsområder/ aktuelle projekter:

 

Arbejdsmetoder:

Beskrivelse af institutionens foretrukne pædagogiske metoder og begrundelser herfor.

Vi arbejder med anerkendende relations- og ressource orienteret pædagogik. Der er fokus på det sociale samspil i børnegruppen og udviklingen af det enkelte barns sociale færdigheder er en væsentlig del af dagligdagen.

Med udgangspunkt i det enkelte barns potentiale tilrettelægges undervisningen både individuelt og i grupper. I undervisningstiden er børnene delt i to grupper. Børnene undervises med støtte af ugeskema og der udarbejdes elevplan for det enkelte barn. Undervisningen i vækstklassen omfatter fag som i indhold er sammenlignelige med folkeskolens fag. Der lægges vægt på de musiske/kreative fag samt bevægelse. Dagens og ugens plan er lagt i faste og overskuelige rammer. Vi tager i skoven hver mandag og hver fredag tager vi i svømmehallen.

Tværprofessionelt samarbejde:

Faggrupper som institutionen samarbejder med.

En gang om måneden får vi supervision/sparring af skolens psykolog.

Derudover kan vi benytte skolen tale-hørelærer og skolens socialrådgiver.

Vi samarbejder med børnepsykiatrisk afd. og kommunens sagsbehandlere

i det omfang, der er behov for.

Personalegruppens sammensætning:

To lærere og to pædagoger

Praktikvejlederens kvalifikationer:

Hvis der er flere vejledere sættes antal ud for de forskellige kvalifikationer. Hvis der er en vejleder, sættes kryds ud de forskellige kvalifikationer.

Praktikvejleder kursus (2 dages kursus)

+

Praktikvejlederuddannelse (6-8 ugers uddannelsesforløb)

 

Andet/andre uddannelser

 

Forbesøgets tilrettelæggelse

Hvorledes inddrager praktikstedet flg. i forbesøget:

 • Den studerendes forberedelse til forbesøget
 • Dialog om praktikbeskrivelsen og uddannelsesplan
 • Dialog om gensidige forventninger inden praktikkens start
 • Introduktion til praktikstedet
 • Straffe- og børneattest, tavshedspligt, ansættelsesbrev til lønnede praktikker m.v.
 • Praktikstedets forventninger til den studerende
 • Drøftelsen af kompetencemål, viden- og færdighedsmål , uddannelsesplan og målformuleringen
 • Den studerendes mødeplan

Vi regner med, at den studerende tager kontakt til os og vi derefter aftaler en dato til forbesøget.

Ved for besøget introducerer vi praktikstedet og udarbejder en mødeplan. Hver mandag har vi teammøde fra kl. 16 – 18 og vi forventer, at den studerende deltager i disse møder.  Vi tager på lejrskole fra d. 2 - 4 maj.  

Vi forventer, at den studerende kan indgå i vores dagligdag og være en aktiv medspiller. Ved teammøder vil der være et fast punkt der hedder: den studerende, hvor den studerende kan stille undrende spørgsmål til vores praksis o.lign.  Derudover vil vi afholde en ugentlig vejledningstime.

De første dage på praktikstedet er planlagt.

 • Introduktion til institutionen, hverdagens og kulturens organisering.

Ved for besøget aftaler vi opstart.

Organisering af kontakt til uddannelsesinstitutionen i forbindelse med

 • 2/3 udtalelse
 • Afsluttende prøve

Uddyb hvordan praktikstedet forholder sig, hvis der er bekymring/problemer i praktikforløbet

Vi forventer, at uddannelsesinstitutionen giver os besked, når det er tid til 2/3 udtalelse og den afsluttende prøve. Såfremt der er bekymring/problemer i praktikforløbet, tager vi i første omgang en snak med den studerende. Hvis det ikke hjælper, kontakter vi uddannelsesinstitutionen.

Dato for sidste revidering: